به مناسبت هشتادهمين سالگرد ليسه امانى

 

جاى بس افتخاراست که تبريکات خود را به مناسبت هشتادهمين سالگرد ليسه امانى درکابل تقديم نمايم.

بااجازه شما زمينه را مغتنم شمرده  و از آقاى ولترشيل, رئيس جمهورسابق آلمان, نقل قول مى کنم.

وى درپيام تبريکى خويش به مناسبت پنجاهمين جشن ليسه چنين نوشت:

"همکارى شما که براساس احترام ومحبت متقابل٫ آرى برپايه پيوند صميمانه استواراست٫ مکتب را نمونه برجسته اى از روابط دوستانه بين آلمان وافغانستان نموده ايند."

من اکنون اين دوستى را نزديکتروبرجسته تر ارزيابى مىکنم. خا طراتم ازاين مکتب به عنوان شاگرد٫ استاد, معاون ومديراش خلاصه نمىشود, بلکه هم درزمان رياست خود درتدريسات ثانوئى وزارت معارف پيوند مستحکمى به اين ليسه داشتم.

چنانکه خوب به خاطردارم که باابتکارمن وپشتيبا نى وزيرمعارف آنوقت وبخصوص با پذيرش پيشنهادم

توسط رئيس دولت, محمد داود, مکتب که ليسه نجات مسما مى شد درهنگام پنجاهمين جشنواره اش به ليسه امانى يعنى به نام مؤسس آن دوباره نام نهاد شد.

بسيارخوشالم ازاينکه اين ليسه باجلاى جديد هرچه بيشتر درپيوند ناگستننى ودوستى خاصى هميشگى ميان دوکشورما آلمان وافغانستان د وباره آباد شده است.

من امروز نه تنها که مفتخرم, بلکه بامسرت کامل ميتوانم اظهارنمايم که اين کانون آموزشى يکى ازليسه هاى شکوهمند افغانستان بوده که به کشوراشخاص برجسته فنى تقديم نموده است.

من براى اين ليسه و به همه استادان اش درکليه زمينه ها سعادت آرزومندم زيرا ايشان وظيفه سنگين تعليم و معرفت جوانان آينده ساز وطن را درجهت سهم گيرى شان در شکل دهى افغانستان بدوش دارند.

من به همه استادان آلمانى وافغانى٫ به فارغ التصيلان وبه شاگردان اين تعليمگاه عالى بهترين سلامهاى خود را تقديم نموده  و اکنون نيز با شما روحيه هم بستگى احساس مىکنم و خود را ملحق شما مىدانم.

خصوصا ازدولت فدرال آلمان ممنونم که با کمکهاى سخاوتمند اش بازسازى ليسه امانى درکابل ميسرشد.

آبادى آينده افغانستان به معارف ودانش استوارمىباشد

 

دکتورعبدالواحد ملکيار

übersetzt: Dr. Mir Hafizuddin Sadri